ระบบรับสมัครนักศึกษา


= จำเป็นต้องระบุ

สาขาวิชาประวัติผู้สมัคร

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ข้อมูลญาติ

บิดา

ปี

มารดา

ปี

จำนวนพี่น้อง

คน
คน

ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน


ประวัติการศึกษา (ลำดับ ปัจจุบัน-อดีต) ระบุไม่เกิน 3 อย่าง(อย่างน้อย 1 อย่าง)

ชื่อสถานศึกษา ปีที่จบ ระดับ วุฒิ/สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย

ประวัติการทำงาน (ลำดับ ปัจจุบัน-อดีต) ระบุไม่เกิน 3 อย่าง

หากเวลาการทำงานน้อยกว่าหนึ่งปี ให้ใส่ปีเดียวกันทั้งช่อง "ปีเข้าทำงาน" และ "ปีสุดท้าย"
ปี
ปี
ปี

ประวัติการฝึกอบรม (ลำดับปัจจุบัน-อดีต) ระบุไม่เกิน 3 อย่าง

ชื่อสถาบัน หัวข้อการฝึกอบรม ระยะเวลา (กรุณาระบุหน่วย)

ผลการทดสอบทักษะด้านภาษา การคำนวณ และทักษะอื่น ๆ (ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากประกาศผลสอบ)

หัวข้อ/เรื่อง/ด้าน วันที่สอบ คะแนน
ภาษาอังกฤษ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

เหตุผลของการเลือกเรียนสาขานี้


เป้าหมายในการศึกษาต่อ

งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ


คำแนะนำก่อนส่งใบสมัคร

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนคลิกปุ่ม สมัคร (ระบบไม่อนุญาติให้แก้ไขข้อมูลหลังคลิกปุ่มสมัคร)
2. สำหรับผู้ที่สมัครขอทุน หลักสูตร ป.บัณฑิต (ครูรุ่นใหม่หัวใจเพื่อศิษย์) ให้ ระบุ คำว่า [สมัครขอรับทุน] ตามด้วยเหตุผลการสมัครเรียนของตนเอง ในช่อง เหตุผลของการเลือกเรียนสาขานี้*
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลหลังพิมพ์ใบสมัครแล้ว ให้ขีด ฆ่าพร้อมลงชื่อกำกับ
4. กรอบสีแดงของข้อมูลแสดงว่าผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
5. ค่าธรรมเนียมสมัคร/สอบคัดเลือก 700 บาท ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ (เลขที่บัญชีศิลปศาสตร์ 235-0-78205-4 เลขที่บัญชีสถาปัตยกรรมศาสตร์ 235-0-78572-7 เลขที่บัญชีศึกษาศาสตร์ 235-0-78571-9) และแนบหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมเอกสารการสมัคร